Vecākiem

Pasākumi skolēnu vecākiem 2018./2019. m.g.

 

Pasākumi
 29.09.2018.  plkst. 10.00 Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem
 22.11.2018.  plkst. 17.00 1.- 12. klašu vecāku diena, vecāku kopsapulce
 30.11.2018.  plkst. 18.00 Vecāku balle
 20.12.2018.  plkst. 18.00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts 1.-12. klašu skolēnu vecākiem
 24.01.2019.  plkst. 18.00 Koru kari mūzikas novirziena klasēm
 21.02.2019.  plkst. 17.00
1.- 12. klašu vecāku diena
 01.03.2019.  plkst. 18.00 Žetonu vakars 12. klasēm
 22.03.2019.
 plkst. 18.00
Pogu balle 9. klasēm
 11.04.2019.
 plkst. 17.00 Instrumentālās mūzikas koncerts
 25.04.2019.  plkst. 18.00 1.-12. klašu vecāku diena
 02.05.2019.  plkst. 18.00 Pasākums Veiksminieks - 2018 1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 09.05.2019.  plkst. 18.00

 Koncerts veltīts Ģimenes dienai

 

Vecāku dienas
 22.11.2017  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 21.02.2018  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 25.04.2018  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem

Vecāku sapulču tematika 2018./2019. m.g.

05.09.2018. 1. klašu vecāku kopsapulce

 1. Mācību procesa organizācija, interešu izglītības iespējas skolā.

 Ziņo V. Poikāne 
 2. Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem.  Ziņo V. Poikāne 
 3. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.  Ziņo klašu   audzinātāji 
 4. Skolas atbalsta personāla darbība, atbalsts skolēniem un
     vecākiem.
 Ziņo A. Andrejeva 
 5. Mūzikas programmas īstenošana skolā.  Ziņo I. Kepule 
 6. Gatavošanās Tēva dienas svinībām.  Ziņo A. Andrejeva 

29.09.2018. Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

 1. Skolas prezentācija.
 2. Mācību procesa organizācija skolā.
 3. Iepazīšanās ar klases audzinātājiem un klašu telpām.
 4. Koncerts.


 

21.11.2018. 2.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce

 1. Aktualitātes skolas darbā 2018./19.m.g.  Ziņo V. Poikāne    
 2. Skolas attīstības prioritātes un skolas darba uzdevumi.
 3. Starpvērtējumu rezultāti.  Ziņo A. Štikāne
 4. Audzināšanas darba prioritātes, interešu izglītības      programmas, pulciņu darbs.  Ziņo R. Geidāne
 5. 9. un 12. klašu skolēnu gatavošanās valsts pārbaudes      darbiem.  Ziņo A. Štikāne 
 6. Gatavošanās vecāku ballei 30. novembrī.
25.04.2019. 1.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce

 1. Skola 2030. Par jaunā izglītības satura ieviešanu.

 Ziņo V. Poikāne 
 2. Skolas gada darba uzdevumu izpilde.
 3. Skolas darba pašvērtējums p/jomās „Mācīšana un mācīšanās” un „Skolēnu sasniegumi”.  Ziņo A. Štikāne,  O. Mičule 
 4. Skolas padomes vēlēšanas.   

 5. 9. un 12. klašu skolēnu vecāku iepazīstināšana ar MK      noteikumiem.

    • Nr. 591 „Par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs”
    • Nr. 112 „Kārtība , kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem” 
    • Nr. 394 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās”
 Ziņo A. Štikāne Direktore                                                                                                       V. Poikāne

15.09.2018.

Informācija vecākiem par ziņu sniegšanu

 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, lūdzam vecākus par skolēna neierašanos skolā informēt klases audzinātāju vai e-klasē sūtīt e-pastu līdz plkst.10.00 attiecīgajā mācību dienā.

Brīdinām! Ja skolēnam saskaņā jau ar minētajiem MK noteikumiem ir neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 stundas, skolas vadība par to informē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

Lūdzam mājas lapas sadaļā „Normatīvie dokumenti” arī iepazīties ar dokumentu „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola