Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

 

Cilvēks sastāv no mātes mīlestības, tēva stipruma, skolotāja gudrības. (J. Klīdzējs)


Skolas sociālā pedagoga Indras Čiževskas darba laiks:

Pirmdiena:  8.00 – 14.00  Indra
Otrdiena:  8.00 – 14.00 
Trešdiena:  8.00 – 14.00 
Ceturtdiena:  8.00 – 14.00 
Piektdiena: 8.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tālrunis: 26488195 

Skolas sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Sociālais pedagogs sadarbojas ar:

• skolas administrāciju;
• klašu audzinātājiem;
• mācību priekšmetu skolotājiem;
• izglītības psihologu;
• medicīnas personālu;
• logopēdu;
• nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.

Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?
Klases audzinātājam, ja:
• skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
• skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
• pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
• skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
• skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
• skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
• skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.

Skolēnam, ja:
• nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
• ir problēmas mājās
• skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
• ir mācīšanās grūtības;
• ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
• ir atkarības problēmas u.c.

Vecākiem, ja:
• radušās grūtības bērna audzināšanā;
• bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
• bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
• bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
• bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
• bērnam ir atkarības problēmas;
• ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Skolas sociālais pedagogs:
• uzklausa;
• informē;
• konsultē;
• sniedz atbalstu;
• izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
• novēro;
• palīdz risināt konflikta situācijas;
• ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;
• pēta skolas vidi;
• sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
• pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
• palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
• koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
• izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, datoratkarības, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā;
• visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Darbības virzieni skolā:
•    Neattaisnoti stundu kavējumi;
•    Otrgadniecība;
•    Vardarbība (fiziskā, emocionālā, seksuālā un bērna atstāšana novārtā);
•    Uzvedības problēmas;
•    Konflikti (vienaudžu, grupu, ģimenes u.c.);
•    Atkarības (azartspēles, datoratkarības, atkarību izraisošo vielu atkarības);
•    Sociālā palīdzība;
•    Tiesības un pienākumi;
•    Adaptācijas problēmas / grūtības.


Sociālā pedagoga darba modeļi skolā:
Skolēns - Skolēns
Skolēns - Skolotājs
Skolēns - Vecāks
Skolotājs – Vecāks

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola