Vecākiem

Pasākumi skolēnu vecākiem 2020./2021. m.g.


Pasākumi
 11.09.2020.  plkst. 16.00 Tēvu dienas svinību aktivitātes
 16.09.2020.  plkst. 17.00 Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un vecākiem
 26.11.2020.  plkst. 17.00 1.-12. klašu vecāku diena, vecāku kopsapulce
 17.12.2020.  plkst. 18.00 Ziemassvētku ieskaņu koncerts 1.-12. klašu skolēnu vecākiem
 29.01.2021.  plkst. 18.00 Koru kari
 25.02.2021.  plkst. 17.00
1.-12. klašu vecāku diena
 15.04.2021.  plkst. 17.00 Instrumentālās mūzikas koncerts
 16.04.2021.
 plkst. 17.00
1.-12. klašu vecāku kopsapulce
 23.04.2021.
 plkst. 18.00 Koncerts veltīts Ģimenes dienai
 13.05.2021.  plkst. 18.00 Pasākums „Veiksminieks -2021” 1.-12. klašu skolēnu vecākiem

 

Informācijas dienas vecākiem
 26.11.2020.  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 25.02.2021.  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem
 22.04.2021.  1. - 12. klašu skolēnu vecākiem

Vecāku sapulču tematika 2020./2021. m.g.


02.09.2020. 1. klašu vecāku kopsapulce

 1. Mācību procesa organizācija, interešu izglītības iespējas skolā.

 2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana.
 3. Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem.
 4. Drošības pasākumi skolā sakarā ar COVID-19.
 5. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem.
 6. Skolas atbalsta personāla darbība, atbalsts skolēniem un vecākiem.
 7. Mūzikas programmas īstenošana skolā.
 6. Gatavošanās Tēva dienas svinībām.

 

07.09.-18.09.2020. 2.-9. klašu vecāku kopsapulces
 1. Mācību procesa organizācija skolā.
 2. Jaunā pamatizglītības standarta ieviešana 4., 7. klasēs.
 3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.
 4. Drošības pasākumu ievērošana skolā sakarā ar COVID-19.
 5. Mūzikas programmas īstenošana a klasēs.
 6. Iekšējās kārtības noteikumi.
 7. Skolēnu kavējumu uzskaites kārtība.

 

16.09.2020. Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem
 1. Skolas prezentācija.
 2. Mācību procesa organizācija skolā.
 3. Iepazīšanās ar klases audzinātājiem un klašu telpām.
 4. Koncerts.

 

26.11.2020. 1.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce

 1. Aktualitātes skolas darbā 2020./21. m.g.

 2. Skolas akreditācijas rezultāti.
 3. Skolēnu mācību sasniegumi.
 4. Aktualitātes klasēs ar padziļinātu mūzikas mācību.
 5. Audzināšanas darba prioritātes, interešu izglītības programmas, pulciņu darbs

 6. 9. un 12. klašu skolēnu vecāku iepazīstināšana ar MK noteikumiem.

 7. Drošības pasākumu ievērošana skolā.

 

22.04.2021. 1.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce

 1. Par jaunā izglītības satura ieviešanu.

 2. Skolas gada darba uzdevumu izpilde.
 3. Skolēnu mācību sasniegumi, gatavojoties pasākumam „Veiksminieks 2021.

 4. 9. un 12. klašu skolēnu vecāku iepazīstināšana ar MK noteikumiem.

  • Nr. 591 "Par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs".
  • Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem".
  • Nr. 394 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās".

Informācija vecākiem par ziņu sniegšanu

 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, lūdzam vecākus par skolēna neierašanos skolā informēt klases audzinātāju vai e-klasē sūtīt e-pastu līdz plkst.10.00 attiecīgajā mācību dienā.

Brīdinām! Ja skolēnam saskaņā jau ar minētajiem MK noteikumiem ir neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 stundas, skolas vadība par to informē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi.

Lūdzam mājas lapas sadaļā „Normatīvie dokumenti” arī iepazīties ar dokumentu „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

Copyright 2012. Free Joomla 2.5 templates. Rēzeknes 5. vidusskola