VECĀKU SAPULČU TEMATIKA 2021./2022. M.G.
3.09.2021. 1. klašu vecāku kopsapulce1. Mācību procesa organizācija, interešu izglītības iespējas skolā 2. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana3.Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem4.Drošības pasākumi skolā sakarā ar Covid19 5. Skolas nodrošinājums ar mācību līdzekļiem 6. Skolas atbalsta personāla darbība, atbalsts skolēniem un vecākiem7. Mūzikas programmas īstenošana skolā 7.09.-18.09.2021. 2.-9.klašu vecāku kopsapulces1. Mācību procesa organizācija skolā2. Jaunā pamatizglītības standarta ieviešana 4.,5.,7.,8.klasēs3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība4. Drošības pasākumu ievērošana skolā sakarā ar Covid 195. Mūzikas programmas īstenošana a klasēs6. Iekšējās kārtības noteikumi7. Skolēnu kavējumu uzskaites kārtība 18.09.2021. Tikšanās ar nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem1. Skolas prezentācija 2. Mācību procesa organizācija skolā3. Iepazīšanās ar klases audzinātājiem un klašu telpām4. Koncerts 25.11.2021. 1.-12. klašu skolēnu vecāku kopsapulce (tiešsaistē)1. Aktualitātes skolas darbā 2021./22.m.g. 2. Saeimas Latgales apakškomisijas, IZM un Rēzeknes valstspilsētas Domes atbilde uz Skolas padomes, vecāku, absolventu un skolēnu vēstulēm.3. Skolēnu mācību sasniegumi4. Audzināšanas darba prioritātes, interešu izglītības programmas, pulciņu darbs5. Drošības pasākumu ievērošana skolā 21.04.2022. 1.-12. klašu vecāku kopsapulce1. Par jaunā izglītības satura ieviešanu 2. Skolas gada darba uzdevumu izpilde 3. Skolēnu mācību sasniegumi, gatavojoties pasākumam “Veiksminieks 2022” 4. 9.un 12. klašu skolēnu vecāku iepazīstināšana ar MK noteikumiem· Nr. 591 „Par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs”· Nr. 112 „Kārtība , kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem”· Nr. 394 „Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās” Informācijas dienas vecākiem 25.11. 2021. 1.-12. klašu skolēnu vecākiem 24.02. 2022. 1.-12. klašu skolēnu vecākiem21.04. 2022. 1.-12. klašu skolēnu vecākiem