Skolas padomes sastāvs 2020./2021. m.g.
Sastāvs.docx
SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2020./2021. m.g.
OKTOBRIS
 1. Skolas padomes sastāvs.
 2. Skolas padomes aktivitātes 2019./2020.m.g.
 3. Skolas darba aktualitātes, normatīvie dokumenti, uzdevumi 2020./2021. m.g.
 4. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā
 5. Jaunā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
 6. Kārtība par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid19
 7. Skolas Attīstības plāna prioritātes 2020.-2023.gadam
 8. Aktualizētais pašnovērtējuma ziņojums
 9. 2020.gada budžeta izlietojums
 10. Gatavošanās skolas akreditācijai
 11. Skolas padomes darba plāna izveide

FEBRUĀRIS
 1. Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī
 2. Skolas akreditācijas rezultāti, rekomendācijas
 3. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības ievērošana
 4. Skolēnu drošība Covid 19 apstākļos
 5. Skolas budžets 2021. gadam
 6. Oktobra Skolas padomes sēdes rekomendāciju izpilde.

APRĪLIS
 1. Mācību priekšmetu ,olimpiāžu , konkursu , sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošana
 2. Interešu izglītības programmu realizācija skolā
 3. Skolas darba uzdevumu izpilde
 4. Skolas padomes rekomendāciju izpilde
 5. Gatavošanās mācību gada noslēguma vecāku kopsapulcei
 6. Par drošības pasākumu ievērošanu


Skolas padomes priekšsēdētājs A. Cauņa