Skolas padomes sastāvs 2021./2022. m.g.
Sastāvs.docx

SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2021./2022. m.g.

SEPTEMBRIS
 1. Skolas padomes sastāvs
 2. Skolas padomes darbības tiesiskais pamats
 3. Skolas darba aktualitātes, normatīvie dokumenti, uzdevumi 2021./2022. m.g.
 4. Skolēnu sasniegumi, aktualitātes mācību darbā
 5. Skolas darba pašnovērtējums
 6. Kārtība par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid19
 7. 2021.gada budžeta izlietojums
 8. Nodrošinājums ar mācību līdzekļiem
 9. Vecāku vēstule Domei, IP, IZM, Saeimas izglītības komisijai
 10. Skolas padomes vadītāja ievēlēšana
 11. Skolas padomes darba plāna izveidošana

OKTOBRIS
 1. Skolas padomes tikšanās ar Saeimas Latgales apakškomisijas, IZM un Rēzeknes valstspilsētas Domes deputātiem.
 2. Par mācību procesa organizāciju no 1. novembra.

DECEMBRIS
 1. Saeimas Latgales apakškomisijas un IZM atbilde uz Skolas padomes un skolēnu vēstulēm.
 2. Par 1. semestra noslēguma pasākumiem.

FEBRUĀRIS
 1. Skolēnu mācību sasniegumi 1. semestrī.
 2. Epidemioloģiskā situācija skolā.
 3. Skolas budžets 2022. gadam.
 4. Skolas padomes sēdes rekomendāciju izpilde.

APRĪLIS
 1. Mācību priekšmetu, olimpiāžu, konkursu, sacensību rezultāti, uzvarētāju apbalvošanas iespējas.
 2. Interešu izglītības programmu realizācija skolā.
 3. Skolas darba uzdevumu izpilde.
 4. Skolas padomes rekomendāciju izpilde.
 5. Gatavošanās mācību gada noslēguma vecāku kopsapulcei.
 6. Par drošības pasākumu ievērošanu.


Skolas padomes vadītājs : I. Žukovskis