Karjeras konsultants

    

Darba laiks:8.00 - 16.00Darbības mērķis:Konsultēt, informēt un izglītot skolēnus karjeras attīstības jautājumos, sniedzot atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdzot attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.Darba virzieni:1. Darbs ar skolēniem;2. Darbs ar vecākiem (pēc nepieciešamības vai uzaicinājuma);3. Darbs ar skolas darbiniekiem (skolas administrācija, psihologs, skolas medmāsa, klases audzinātāji, sociālais pedagogs);4. Darbs ar uzņēmējiem un darba devējiem;5. Darbs ar izglītības iestāžu pārstāvjiem;Darba uzdevumi:
 • Veicināt pozitīvu un reālu PAŠTĒLA izveidi (izveidojot katram skolēnam portfolio).
 • Noteikt un attīstīt indivīda spējas (uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus, līdera prasmes, prasme sevi prezentēt u.t.t.)
 • Palīdzēt noteikt skolēnam piemērotāko profesiju loku vai darbības jomu.
 • Palīdzēt atrast un izvērtēt nepieciešamo informāciju par izglītības un nodarbinātības iespējām.
 • Palīdzēt sagatavot CV un pieteikuma (motivācijas) vēstuli.
 • Palīdzēt sagatavoties veiksmīgai darba intervijai.
 • Palīdzēt skolēniem iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās, sociālās izglītības un karjeras attīstībai.
 • Sniegt individuālās konsultācijas.
 • Sniegt grupu konsultācijas klasēm.
 • Veikt un apkopot skolēnu aptaujas par karjeras jautājumiem.
 • Organizēt pasākumus, kur skolēni var tikties ar darba devējiem vai darba ņemējiem.
 • Organizēt tikšanās ar nākamo izglītības līmeņu pārstāvjiem (īpaši popularizējot izglītības iespējas Rēzeknes pilsētā).
 • Piedalīties jauniešu karjeras un vasaras nodarbinātības projektos.
 • Popularizēt Brīvprātīgo darbu.
 • Sniegt informāciju skolēnu vecākiem, mudinot viņus sniegt nepieciešamo atbalstu saviem bērniem karjeras jautājumos atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm.
 • Sadarboties ar klases audzinātājiem, skolas atbalsta personālu (sociālais pedagogs, psihologs, medmāsa, logopēds u.c.).
 • Pilnveidot savu profesionālo darbu (apmeklējot dažādas apmācības, kursus, seminārus, lekcijas).

Kontaktinformācija:Tatjana Mironova, e-pasts:  mironova.tatjana154@gmail.com