Sociālais pedagogs

    

Cilvēks sastāv no mātes mīlestības, tēva stipruma, skolotāja gudrības. (J. Klīdzējs)Skolas sociālā pedagoga Indras Čiževskas darba laiks:Pirmdiena: 8.00 – 14.00 Otrdiena: 8.00 – 14.00 Trešdiena: 8.00 – 14.00 Ceturtdiena: 8.00 – 14.00 Piektdiena: 8.00 – 14.00Tālrunis: 26488195 Skolas sociālais pedagogs palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.Sociālais pedagogs sadarbojas ar:
 • skolas administrāciju;
 • klašu audzinātājiem;
 • mācību priekšmetu skolotājiem;
 • izglītības psihologu;
 • medicīnas personālu;
 • logopēdu;
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās.
Kādos gadījumos var palīdzēt sociālais pedagogs?Klases audzinātājam, ja:
 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c.
Skolēnam, ja:
 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās
 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir mācīšanās grūtības;
 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;
 • ir atkarības problēmas u.c.
Vecākiem, ja:
 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.
Skolas sociālais pedagogs:
 • uzklausa;
 • informē;
 • konsultē;
 • sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
 • novēro;
 • palīdz risināt konflikta situācijas;
 • ja nepieciešams, apmeklēt ģimeni mājās;
 • pēta skolas vidi;
 • sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas;
 • pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
 • palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, datoratkarības, smēķēšanas, vardarbības u.c.) izplatību skolā;
 • visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.
Darbības virzieni skolā:
 • neattaisnoti stundu kavējumi;
 • otrgadniecība;
 • vardarbība (fiziskā, emocionālā, seksuālā un bērna atstāšana novārtā);
 • uzvedības problēmas;
 • konflikti (vienaudžu, grupu, ģimenes u.c.);
 • atkarības (azartspēles, datoratkarības, atkarību izraisošo vielu atkarības);
 • sociālā palīdzība;
 • tiesības un pienākumi;
 • adaptācijas problēmas/grūtības.
Sociālā pedagoga darba modeļi skolā:Skolēns - SkolēnsSkolēns - SkolotājsSkolēns - VecāksSkolotājs – Vecāks